معرفی

270

آقای اصغر درتومی

 مسئول واحد مبارزه با بیماری ها

شماره تماس محل کار : 32623675

 

 

آقای محمد مخدومی

 کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر

 

آقای کریم علیزاده

کارشناس بیماری های غیرواگیر

 

 
فاقد نظر