معرفی

261

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم ساغر رضایی

سمت : مسئول امور دارویی

شماره تماس محل کار : 05832623676

 

تامين داروهاي اساسي يكي از اصول PHC بوده و درسيستم بهداشت و درمان، تامين، توزيع، نگهداري و مصرف صحيح آن، جايگاه ويژه اي دارد. جهت دستيابي به اين هدف، فعاليت واحدهاي ارائه خدمات دارويي كه شامل انبارهاي دارويي ستاد و مراكز، داروخانه هاي مراكز   خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مي باشد، مي بايست مطابق با اصول  صورت پذيرد. در اين راستا برنامه ريزي به منظور  نظارت دقيق بر كاركرد همه واحدهاي ارائه دهنده دارو از جمله، انبار دارويي از جهت سفارش به موقع دارو و نگهداري صحيح آن، نظارت بر مراكز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی از جهت درخواست و تحويل به موقع دارو، ثبت صحيح آمار و نظارت بر تاريخ انقضاء دارو  و ارائه صحيح آن به بيمار و نظارت بر خانه هاي بهداشت از جهت بررسي كيفيت ارائه خدمات و نحوه عملكرد درست شامل تحويل درست و منطبق با اصول علمي دارو به بيماران، ثبت صحيح در دفتر دارويي و نيز ثبت صحيح تاريخ هاي انقضاء داروها ضروري است.

از ديگر برنامه هاي واحد دارويي، كاهش ميانگين اقلام تجويزي در نسخ است. فرآيند جاري موجب كاهش عوارض جانبي ناشي از مصرف دارو و افزايش اثر بخشي داروها و كاهش بار مالي سيستم خواهد شد كه به نفع بيماران و سيستم مي باشد.

كليه پرسنل دارويي نيازمند به آموزش مداومند. در اين راستا برقراري آزمون از جزوه هاي دارويي يا جلسات پرسش و پاسخ شفاهي و نيز انجام بازديدهاي مستمر و برنامه ريزي شده بسيار موثر است. تشخيص افراد نيازمند آموزش بيشتر و برقراري كلاس هاي بازآموزي جهت اين افراد راهكار مناسب است.

جهت برنامه ريزي هر چه بهتر و دقيق تر ، هماهنگي با ساير واحدها از جمله واحد بهداشت خانواده ، واحد مبارزه با بيماريها و واحد آموزش بهداشت و  مدارس  ضروري است. اين امر به خصوص در زمينه برآورد نياز دارويي و انجام برنامه هاي آموزشي حائز اهميت است.

در پايان لازم به ذكر است كه آموزش و ارتقاء سطح آگاهي و مهارت كاركنان و همچنين سطح آگاهي افراد جامعه و تحقيقات و پژوهش هاي لازم در اين زمينه مكمل اصلي خدمات مذكور مي باشد . 

شرح وظایف  واحد  امور دارویی :

 • نیاز سنجی مراکز بهداشتی تحت پوشش (دارو وتجهیزات پزشکی )
 • تنظیم درخواست خرید براساس نیاز سنجی انجام شده.
 • درخواست خرید از شرکت های مربوطه.
 • تحویل دارو و تجهیزات پزشکی از شرکت های مربوطه  طبق درخواست و بررسی و تطبیق آن  با درخواست وکنترل تاریخ انقضاء دارو وتجهیزات پزشکی .
 • کنترل رسید و ثبت آن در سیستم نوین مالی و نرم افزار دارویی سابق و تنظیم اسناد خرید از شرکت ها.
 • تحویل درخواست های دارویی خانه های بهداشت و مراکز بر اساس نیاز واقعی.
 • نیاز سنجی درخواست های واحد مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده و تنظیم فرم سه ماهه با همکاری امور دارویی و ارسال آن به معاونت بهداشتی استان.
 • تحویل درخواست های دارویی خانه های بهداشت و مراکز و واحد مبارزه پس از تحویل درخواست ها طبق حواله سیستم نوین مالی.
 • دریافت کلیه نسخ بیمه روستایی مراکز واگذار شده به بخش خصوصی در پایان هرماه و تهیه اسناد پرداختی توسط امورمالی پس از بررسی و نظارت  آنها و ثبت اطلاعات خواسته شده (متوسط اقلام-متوسط قیمت ها-درصد مصرف آنتی بیوتیک ها- در صد مصرف تزریقی ها).
 • بازدید از مراکز و دادن پسخوراند به سرپرست شبکه  بهداشت و مسئول مرکز بازدید شده و سعی و تلاش در بر طرف  نمودن مسائل و مشکلات دیده شده.
 • پاسخ به نامه های اداری و اجرای بخش نامه ها و همکاری و هماهنگی بین بخشی.
 • درخواست دارویی مخدر بر اساس نیاز مراکز و بیماران صعب العلاج تحت درمان از معاونت غذا و دارو
 • شرکت در جلسات آموزشی .
 • برگزاری کلاس های آموزشی.فاقد نظر