پایگاه اورژانس شهری راز

213

پایگاه اورژانس شهری راز واقع در انتهای خیابان شهید کهندل قرار گرفته است و در حال حاضر فعال میباشد.
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر