معرفی مسئول واحد

547

نام و نام خانوادگی: زینب فلاح

مدرک تحصیلی: کارشناسی مامایی

پست: مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

شماره تماس: داخلی 112
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر