معرفی مسئول واحد

290

نام و نام خانوادگی: زینب فلاح

مدرک تحصیلی: کارشناسی مامایی

پست: مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

شماره تماس: داخلی 112
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر