معرفی مسئول واحد

269

نام و نام خانوادگی: مهندس زینب داشاب

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: داخلی 122
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر