شرح وظایف

351

1-برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی پرسنل بهداشتی و عموم با اصول بهداشت روان

2-غربالگری بیماریهای روانی و تعیین درصد و میزان بیماریها و برنامه ریزی جهت مراقبت و درمان بیماران شناسایی شده

3-تهیه و تنظیم استاندارد های لازم جهت برنامه های بهداشت روان کارشناسان تحت سرپرستی و نظارت بر عملکرد آنها

4-شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

5-همکاری با روانپزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد

6-انجام  آزمون های روانی از قبیل آزمون هوش،شخصیت و ...

7-نظارت بر حسن عملکرد مراکز در زمینه بهداشت روان و کوشش در بهبود و گسترش آنها

8-آموزش و پایش کیفی کارشناسان مراقب سلامت در مورد نحوه غربالگری حوزه سلامت روان،مصرف مواد و فاکتورهای خطر سلامت اجتماعی

9-همکاری با روانپزشک در برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی

10-جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمارهای ماهیانه،فصلی،شش ماهه و سالانه و ارسال آن به معاونت بهداشتی

11-برگزاری کمیته های فصلی پیشگیری از خودکشی

12-انجام مشاوره سوگ و آموزش مدیریت استرس در بحران کرونا 
فاقد نظر