معرفی واحد

97

نام و نام خانوادگی: کریم علیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

پست: کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت

شماره تماس: داخلی 116
فاقد نظر