شرح وظایف

335

۱. اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت دانشگاه

۲. نیاز سنجی آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی سلامت انجام شده در شهرستان

۳. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد

۴. جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

۵. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

۶. جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

۷. مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در منطقه تحت پوشش

۸. ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای مرکز بهداشت و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

۹. نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت

۱۰. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده اجتماعی سلامت در شهرستان

۱۱. مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان

۱۲. نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در شهرستان

۱۳. استفاده اثربخش از منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

۱۴. آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی

۱۵. ترویج رویکرد توانمندسازی جامعه به ویژه رویکرد خودمراقبتی در سطح شهرستان

۱6. طراحی، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

۱7. ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان

۱8. ترویج برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان

19. توسعه بانک اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در مرکز بهداشت شهرستان

20. همکاری در اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

21- اجرای برنامه بسیجی الگوی زندگی سالم
فاقد نظر