معرفی ریاست شبکه

286

نام و نام خانوادگی: رضاعلی یوسفی

سمت: سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رازو جرگلان

شماره تماس محل کار:05832623674
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر