معرفی ریاست شبکه

366

نام و نام خانوادگی: رضاعلی یوسفی

سمت: سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رازو جرگلان

شماره تماس محل کار:05832623674
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر