معرفی

289

 

 مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای

خانم سوناگل افشین

شماره تماس محل کار : 05832623675

 

 نام و نام خانوادگی: سیدعرفان حاتمی

سمت: کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای

 

نام ونام خانوادگی: زینب داشاب

سمت: کارشناس بهداشت محیط و آزمایشگاه آب
فاقد نظر