معرفی سرپرست شبکه

807

نام ونام خانوادگی: مهندس سید عرفان حاتمی

سمت: مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رازوجرگلان

تلفن اداری:05832623673

ایمیل اداری:erfan.hatami64@gmail.com

سابقه کاری: 11 سال

مقطع و رشته تحصیلی: لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای

شرح وظایف:
1-نظارت و اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری شهرستان

2-تعیین وظایف کارکنان فنی و اداری تحت سرپرستی ،تقسیم وظایف و هماهنگ کردن فعالیت های ایشان

3-شرکت در جلسه شورای بهداشت شهرستان و تماسهای لازم با روسای ادارات

4-انجام مطالعات لازم در مورد برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری شهرستان

5-ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه های بهداشتی شهرستان

6-برآورد اعتبار مورد نیاز برنامه و تدوین بودجه سالانه و اجرای برنامه مصوب

7-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
از مجموع 16 رأی

فاقد نظر