معرفی واحد

400

نام و نام خانوادگی: حمید مظلومی مقدم

مدرک تحصیلی: کارشناسی آمار

پست: کارشناس آمار، راهبر سامانه سیب

شماره تماس: داخلی 108
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر