معرفی کارشناسان واحد

315

نام و نام خانوادگی: علیرضا سهیلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

سمت: کارشناس بیماری های واگیر

شماره تماس: داخلی 109

 


نام و نام خانوادگی: زهرا نورانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

سمت: کارشناس بیماری های غیر واگیر

شماره تماس: داخلی 110
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر