شرح وظایف

457

پیشگیری از کمبود ریز مغذیها 

  برنامه تغذیه در گروههای آسیب پذیر

  مدیریت تغذیه در بحران و امنیت غذایی

 تغذیه جامعه و بهبود شیوه زندگی

 

از آنجا که یکی از اهداف PHC تلاش در جهت بهبود تغذیه جامعه می باشد از جمله بخش های طراحی شده در سیستم بهداشت واحد تغذیه می باشد که عمده فعالیت آن اجرای اقداماتی است که بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسیب پذیر کمک می کند. این واحد در غالب یک شبکه همکار از سطح وزارت بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان گسترش دارد به طوری که دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت وظیفه سیاست گذاری کشوری در این خصوص را بر عهده داشتند و این وظایف از طریق واحد تغذیه مرکز بهداشت استان به سطح مراکز بهداشت شهرستان ها انتقال می یابد که در کنار این وظایف کشوری بدیهی است که از جمله مسؤولیت های واحدهای تغذیه استانی و شهرستانی تلاش در جهت طراحی در منطقه ای به منظور حل مشکلات بومی است.کلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعه در سطح شهرستان املش، اجرای برنامه های آموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مرکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از عمده وظایف این واحد است.

برنامه ها و اهداف:

1- ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه؛

2- افزایش دسترسی خانوارها به سبد غذایی مطلوب؛

3- پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه؛

4- پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید در سطح جامعه؛

5- بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال؛

6- بهبود تغذیه گروه های آسیب پذیر (زنان باردار – شیرده – نوجوانان – سالمندان).

شرح وظایف کارشناس تغذیه دربرنامه کودکان

1- آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز) در خصوص پایش رشد، تغذیه تکمیلی واختلال رشد

2- تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان

3- پیگیری تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقاء رشد کودکان از قبیل وزنه، ترازو، مکمل ها و وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر، پمفلت و...

4- مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در موارد اختلال رشد و شیر مصنوعی

5- تشکیل کلاس آموزشی جهت ا رتقاء آگاهی جامعه (مادران، رابطین بهداشتی، رابطین ادارات، کمیته امداد، نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودک های وابسته به بهزیستی)

6- بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان

شرح وظایف در برنامه مادران

1. آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری

2. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

3. بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار

4. تهیه توزیع مکملهای دارویی در دوران بارداری

5. آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

شرح وظایف در برنامه تغذیه جوانان و مدارس

1. تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان و جوانان

2. همکاری با آموزش و پرورش جهت ترویج مصرف شیر در مدارس از طریق آموزش مدیران و معلمان مقاطع ابتدایی

3. همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی در دختران دبیرستانی و آموزش ا ولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و عوارض ناشی ازآ ن

شرح وظایف در برنامه سالمندان

1. آموزش کارکنان بهداشتی از سطوح ستادی تا محیطی و بین بخشی از جمله کار کنان بهزیستی موسسات خیریه و انواع سازمانهای غیر دولتی ذیربط در خصوص تغذیه سالمندان

2. تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه

شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

  • برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
  • نظارت بر وضعیت تغذیه اماکن عمومی و ارتقاء کیفیت تغذیه از طریق آموزش
  • بازدید و انتخاب مراکز نمونه تهیه و توزیع غذا با هماهنگی بهداشت محیط و به کار گیری راه های تشویقی جهت ترغیب سایر مراکز
  • آموزش پرسنل بهداشتی و عامه مردم در زمینه مصرف صحیح روغن
  • برگزاری آموزشی در سطوح مختلف در زمینه مصرف صحیح روغن
  • طراحی مطالب آموزشی مناسب برای مردم در مورد اصول صحیح تغذیه

شرح وظایف در برنامه بحران و امنیت غذایی

1. تهیه وتدوین مطالب آموزشی و آموزش کارکنان مرتبط و عموم مردم در زمینه تغذیه در شرایط بحران،تغذیه گروههای آسیب پذیر ،نیازمندیهای تغذیه ای بحران بر اساس دستورالعمل های ارسالی از دفتر بهبود تغذیه جامعه

2. پیگیری اجرای استراتژیک تغذیه در بحران پس از ارسال برنامه توسط دفتر بهبود توسعه

3. جلب مشارکت جامعه محلی از طریق ایجاد تشکل های محلی با محوریت فرماندار، بخشدار و دهدار در راستای توانمند سازی زنان روستایی جوامع فقیر

4. آموزش مستمر تغذیه برای خانواده های فقیر به منظور ایجاد تغییرهای رفتاری مناسب در جهت بهبود شیوه زندگی

5. آموزش رده های بهداشتی به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای خانوارهای فقیر

6. طراحی مداخله های تغذیه ای به منظور حمایت از گروه های آسیب پذیر با همکاری بخش های ذی ربط

شرح وظایف در برنامه مشاوره تغذیه به گروه های آسیب پذیر

1. پیگیری جهت تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز (ترازو، قد سنج، تلویزیون و...)

2. تهیه متون آموزشی مناسب

3. جلب مشارکت مادران در برنامه آموزشی و استفاده از تجارب آنان

4. برگزاری کلاسهای عملی تغذیه تکمیلی برای مادران

5. آموزش و مشاوره با مادران در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان از جمله تغذیه تکمیلی ،نحوه مقوی کردن و مغذی کردن و...

6. ارائه مشاوره و برگزاری کلاس های آموزشی جهت مادران باردار و شیرده

7. ارائه مشاوره و برگزاری کلاس آموزشی جهت سالمندان

شرح وظایف در بر نامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

1. هماهنگی لازم برای اجرای برنامه سالیانه پایش ید در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالی استان

2. برنامه آموزشی پرسنل جدید و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی در خصوص پیشگیری و اختلالات ناشی از کمبود ید

3. نظارت بر فعالیت بهورزان در مناطق روستایی در زمینه مصرف نمک ید دار به طور مستمر

شرح وظایف دربرنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک

1. آموزش رده های مختلف بهداشتی در خصوص غنی سازی نان با آهن و اسید فولیک

2. آموزش صنوف نانوایان و قنادی ها در خصوص غنی سازی نان با آهن و اسید فولیک

3. همکاری با استان جهت کنترل کیفیت نان مصرفی

شرح وظایف دربرنامه مکمل یاری آهن

1. آموزش رده های مختلف بهداشتی در زمینه کم خونی فقر آهن علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل آهن در گروههای در معرض خطر(کودکان زیر دو سال، مادران باردار،دختران دبیرستانی و سایر افراد کم خون)

2. بررسی میزان مورد نیاز تهیه و توزیع مکمل

3. آموزش گروههای مختلف مردم در زمینه کم خونی فقر آهن

شرح وظایف دربرنامه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A

1. آموزش رده های مختلف بهداشتی کنترل کمبود ویتامین آ علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل ویتامین آ در گروه های در معرض خطر (کودکان زیر 2 سال و مادران باردار و شیرده)

2. بررسی میزان مورد نیاز تهیه و توزیع مکمل

3. آموزش گروه های مختلف مردم در زمینه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A
فاقد نظر