معرفی کارشناسان واحد

537

نام و نام خانوادگی: مهندس مژگان وحیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

پست: کارشناس بهداشت حرفه ای

شماره تماس: داخلی 122

 


 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس سوناگل افشین

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

پست: کارشناس آزمایشگاه آب

شماره تماس: داخلی 122
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر