معرفی مسئول واحد

276

نام و نام خانوادگی: محمد مخدومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: داخلی 109
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر