معرفی مسئول واحد

536

نام و نام خانوادگی: محمد مخدومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: داخلی 109
از مجموع 7 رأی

فاقد نظر