معرفی مسئول واحد

339

نام و نام خانوادگی: محمد مخدومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: داخلی 109
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر