معرفی واحد

122

نام و نام خانوادگی: کریم علیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

پست: مسئول واحد روابط عمومی

شماره تماس: داخلی 116
فاقد نظر