مسئول امور اداری

424
 

نام و نام خانوادگی: کریم علیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

پست: مسئول امور اداری

شماره تماس: داخلی 116
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر