مسئول امور اداری

257
 

نام و نام خانوادگی: کریم علیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

پست: مسئول امور اداری

شماره تماس: داخلی 116
فاقد نظر