به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان،  اولین کمیته واکسیناسیون کووید ۱۹  در سال ۱۴۰۱ در شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان برگزار شد.

 این جلسه با هدف هم اندیشی و تبادل نظر جهت افزایش  شاخص واکسیناسیون کوو ید ۱۹ در جمعیت هدف و با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان و ناظرین واکسیناسیون مراکز، در دفتر ریاست شبکه برگزار شد.

 در این جلسه هر یک از ناظرین مراکز به ارائه راهکارها و تبادل نظر جهت افزایش  پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ در شهرستان به ویژه در گروه سنی دانش آموزان و همچنین بررسی رعایت شیوه نامه بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مدارس پرداختند.

 مقرر گردید ناظرین  مراکز با همکاری بهورزان، جهت افزایش ۱۰ درصدی شاخص واکسیناسیون کووید ۱۹ طی۱۰ روز آینده اقدام نمایند.

 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر