به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان، به منظور تدوین برنامه مداخله ای جهت ارتقاء سلامت جامعه هدف، جلسه توجیهی نیازسنجی با حضور سرپرست شبکه بهداشت و کارشناسان و مسئولین واحدهای ستادی، در محل اتاق ریاست برگزار شد.

مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان در این جلسه ضمن تشریح برنامه نیازسنجی و اهداف آن، بر لزوم نظارت بر اجرای دقیق برنامه نیازسنجی توسط ناظرین مراکز تاکید کرد.

 


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر