پایگاه اورژانس قوش تپه

305

پایگاه اورژانس قوش تپه واقع در روستای قوش تپه و 12 کیلومتری راز قرار دارد و در حال حاضر فعال میباشد.
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر