پایگاه اورژانس غلامان

255

پایگاه اورژانس غلامان در ورودی شهر غلامان و 34 کیلومتری شهر راز قرار گرفته و در حال حاضر فعال میباشد.
فاقد نظر