پایگاه اورژانس غلامان

181

پایگاه اورژانس غلامان در ورودی شهر غلامان و 34 کیلومتری شهر راز قرار گرفته و در حال حاضر فعال میباشد.
فاقد نظر