دندانپزشکی

283

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر داوود ترنگ

سمت : دندانپزشک مرکز خدمات جامع سامت روستایی یکه سعود

شماره تماس محل کار : 05832363093
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر