پایگاه اورژانس حصارچه

248

پایگاه اورژانس حصارچه در روستای حصارچه  جنب مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصارچه و در70 کیلومتری شهر راز قرار گرفته و در حال حاضر فعال میباشد.
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر