خانه بهداشت کرکولی

254

نام و نام خانوادگی : محمد امین قهرمانی

سمت : بهورز خانه بهداشت کرکولی

شماره تماس محل کار : 05832360272

 

نام و نام خانوادگی : اوغل گرك وحیدی

سمت : بهورز خانه بهداشت کرکولی

شماره تماس محل کار : 05832360272
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر